PRIVACYVERKLARING JAYDA CC

Dit is de privacyverklaring van Jayda CC, een zorgorganisatie gevestigd aan de Piet Heinlaan 5 (3951 CP) te Maarn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67810764.

Jayda CC is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jayda CC doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Jayda CC is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waarbij Jayda CC geen gebruik maakt van automatische besluitvorming en geen gegevens buiten de EU doorgeeft.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Jayda CC is verantwoordelijk voor het verstrekken van ambulante begeleiding aan jongeren en volwassenen. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (WKkgz)
 4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 5. Jeugdwet

 

Verwerking persoonsgegevens

Jayda CC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jayda CC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jayda CC verstrekt. Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast krijgen wij u gegevens van de gemeente en na uw toestemming van andere zorgverleners. Jayda CC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • BSN
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Persoonlijke informatie: gegevens over persoonlijke situatie, diagnostiek en relevante medische gegevens.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jayda CC zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Jayda CC verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. Deze overeenkomsten ziet er hoofdzakelijk op toe een goed beeld van de persoon en persoonlijke situatie te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de begeleiding goed aansluit bij de vragen van de persoon, de doelen en het waarborgen van de continuïteit. Alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Jayda CC te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Jayda CC verwerkt voor de administratie van Jayda CC.

 

Cookies

Jayda CC maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stelen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u bovengenoemde handeling op ieder device uit te voeren.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Analytics

Jayda CC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jayda CC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie hierover. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jayda CC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jayda CC heeft hier geen invloed op. Jayda CC heeft Google geen

toestemming gegeven om via Jayda CC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Bewaartermijn

Jayda CC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens in het kader van ontvangen zorg en begeleiding zullen in ieder geval niet langer dan vijftien jaar bij volwassenen en 20 jaar bij jeugdigen worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De door u ingevulde gegevens op het contactformulier op onze website worden één jaar door ons bewaard.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Jayda CC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Jayda CC voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Jayda CC beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website van Jayda CC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

 

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Jayda CC afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Jayda CC legt deze afspraken vast in verwerkersovereenkomsten.

 

Toestemming

De wet verplicht ons om een dossier van u bij te houden. Dit in verband met goede zorgverlening aan u. In ons dossier bewaren wij dan ook gegevens over u die van belang zijn

voor het verlenen van zorg, zoals medische gegevens. Door ondertekening van onze zorgovereenkomst stemt u derhalve in met het gebruiken en opslaan van uw gegevens ten behoeve van zorg- en dienstverlening. Jayda CC is verantwoordelijk voor uw zorgdossier en gebruikt dit uitsluitend indien dit nodig is. Zoals voor goede begeleiding aan u, voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening en voor de financiële afwikkeling en de controle hierop.

Soms kan het belangrijk zijn dat een begeleider contact heeft met derden, zoals de huisarts of met de instantie die de cliënt heeft doorverwezen. De begeleider kan dan uw situatie bespreken of meer informatie vragen. Dit mag uiteraard alleen gebeuren met verleende toestemming. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd in een toestemmingsverklaring.

 

Uitzondering op toestemmingsvereiste

Indien de cliënt in acuut gevaar verkeert en er grote risico’s zijn op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied of bij geweld, of gevaar voor derden, mag Jayda CC zonder jouw toestemming en medeweten handelen en informatie delen.

Indien Jayda CC van mening is dat mensen in de directe omgeving in gevaar verkeren maar dit gevaar niet acuut of levensbedreigend is, zal Jayda CC dit altijd met de cliënt bespreken. De begeleider onderneemt geen stappen zonder medeweten van cliënt.

De begeleider van Jayda CC gebruikt daarbij als leidraad de Beroepscode van de Maatschappelijk Werk en Sociaal (Agogisch) Werker en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. http://www.nvmw.nl/brochure/beroepscode/

 

Rechten van betrokkenen

Jayda CC honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jayda-cc.nl. Jayda CC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website https://jayda-cc.nl worden gepubliceerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij

de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Contactgegevens

Jayda CC

Piet Heinlaan 5

3951 CP Maarn

E-mail: info@jayda-cc.nl

 

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Jayda CC

Michel van Elck

Telefoonnummer: 06-31683807

E-mail: m.van.elck@jayda-cc.nl

Facebook
LinkedIn
LinkedIn

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

De volgende deelnemers hebben meegeholpen met het bouwen van deze website: René, John, Daniël en Jason.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus? Klik hier en neem contact met ons op!