Medezeggenschap

Voor Jayda CC staat de cliënt centraal. Dat betekent dat de stem van onze cliënten moet doorklinken in onze zorg en begeleiding. Daarom vinden wij medezeggenschap ook zeer belangrijk.


Jayda CC geeft met u invulling aan medezeggenschap door:


- tijdens het intakegesprek samen met u te bespreken welke wensen en (zorg) behoeften u heeft.

- u actief te betrekken en inspraak te geven bij het opstellen van het begeleidingsplan.

- tijdens de schriftelijke evaluatiemomenten, die ieder jaar één keer - of meer indien u dit wenst - plaatsvinden, samen met u
te kijken en te bespreken of het begeleidingsplan en de gestelde doelen nog actueel zijn.

- tijdens de evaluatiemomenten te vragen naar uw tevredenheid, werkwijze, voortgang en eventuele knelpunten.

- u de mogelijkheid te bieden om ons op ieder gewenst moment gedurende de begeleiding feedback te geven.

Klanttevredenheidsonderzoek

Jaarlijks houden wij een klanttevredenheidsonderzoek bij al onze cliënten. Dit aan de hand van een papieren vragenlijst, waarmee wij meningen en ideeën ophalen bij cliënten. Deze meningen en ideeën worden vervolgens besproken in een algeheel teamoverleg van onze organisatie. En wordt bekeken welke veranderingen en verbeteringen er gewenst zijn en op welke wijze deze kunnen worden doorgevoerd.


Cliëntenraad

Jayda CC wil graag dat cliënten structureel invloed hebben op ons beleid. Dit omdat medezeggenschap wat ons betreft verder gaat dan de zorgrelatie. Wij stellen cliënten dan ook graag in de gelegenheid om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten die voor hen van belang zijn. Hiertoe is een cliëntenraad opgericht bestaande uit drie personen. U kunt hen informeren en raadplegen via: clientenraad@jayda-cc.nl

Uw stem telt!